മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുക്ത്യാര്‍ Edit
    കോടതിക്കാര്യങ്ങളില്‍ പ്രതിനിധിയായി നിന്നുകൊള്ളുവാന്‍ കിട്ടുന്നഅധികാരം
    power, of attorney


Entries from Datuk Database

മുക്ത്യാര്‍(നാമം):: മുക്തിയാര്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cult, മടിത്തോല്‍, പ്രയാമം, അനീശാ, നെയ്വിളക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean