മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുക്തചക്ഷുസ്സ് Edit
    സിംഹം
    lion


മുക്തചക്ഷുസ്സ്
(പര്യായം) സടാങ്കം


Entries from Datuk Database

മുക്തചക്ഷുസ്സ്(നാമം):: സിംഹം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ expatriate, rant, cave dweller, ആര്‍ച്ച, അധര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean