മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുക്കി Edit
    മുക്കുക എന്നതിന്റെ ഭൂതകാലരൂപം
    past form of dip in water


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ runnel, അയുഗശരന്‍, അഷ്ടാംഗപാതം, യോഗാര്‍ത്ഥം, മണപ്പുര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean