മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുക്കാലം Edit
    മൂന്നുനേരം
    three times


Entries from Datuk Database

മുക്കാലം(നാമം):: മൂന്നു നേരം
മുക്കാലം(നാമം):: പ്രഭാതം, മധ്യാ­ം, സായാ­ം എന്നിവ മൂന്നും
മുക്കാലം(നാമം):: ഭൂതം, വര്‍ത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവ മൂന്നും

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അസമുന്നദ്ധന്‍, ആയുര്‍ദ്ദായം, മടിയുക, അങ്കഗണിതം, ഉപജനകന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean