മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുകുളിക്കുക Edit
    കൂമ്പുക
    close in, begin to blossom


Entries from Datuk Database

മുകുളിക്കുക(ക്രിയ):: മൊട്ടിടുക, മൊട്ടുപോലെയാകുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ axiom, bunkum, scrupulous, അമയടക്കം, അംഗസാദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean