മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുകഴ്ച Edit
നാമം
    ചുംബനം, മണക്കല്‍
    kiss


Entries from Datuk Database

മുകഴ്ച(നാമം):: ചുംബനം
മുകഴ്ച(നാമം):: മണക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ demulcent, dictum, reliance, അനാലംബി, ഇനാദംവരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean