മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മീവല്‍ Edit
    ഒരു തരം കുരുവി
    a kind of sparrow


Entries from Datuk Database

മീവല്‍(നാമം):: ഒരു പക്ഷി, നാരായണപ്പക്ഷി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ demystify, വ്യാഖ്യേയം, ആത്മാവിഷ്കരണം, കര്‍പ്പന്‍, തവളപ്പൊട്ടില്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean