മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മീവരന്‍ Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    സേനാപതി.
    Commander.


Entries from Datuk Database

മീവരന്‍(നാമം):: സേനാപതി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bomber, capsule, defalcate, അനാതിസാമാനം, ഇനുപ്പം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean