മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മീറ Edit
    നറുംപശ
    myrrh


മീറ് Edit
    ഒരു തരം എറുമ്പ്
    a kind of red ant


Entries from Datuk Database

മീറ(നാമം):: നറുമ്പശ, അറേബ്യയിലുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിന്‍റെ കറ. ഔഷധമായി ഉപയോഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ effeminate, electric, yours, അരവണി, ഭേകഭുക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean