മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മീനഗന്ധിക Edit
    കുളം, തടാകം
    pond, lake


മീനഗന്ധിക
(പര്യായം) സത്രം


Entries from Datuk Database

മീനഗന്ധിക(നാമം):: കുളം
മീനഗന്ധിക(നാമം):: തടാകം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മുക്ര, അദ്ധ്യാത്മവിദ്യ, പാഥാരം, തൂണുംതുണയും, വീമന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean