മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മിഹിരന്‍ Edit
    സൂര്യന്‍, ചന്ദ്രന്‍
    sun, moon


Entries from Datuk Database

മിഹിരന്‍(നാമം):: സൂര്യന്‍
മിഹിരന്‍(നാമം):: ചന്ദ്രന്‍
മിഹിരന്‍(നാമം):: വൃദ്ധന്‍
മിഹിരന്‍(നാമം):: വായു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ antibiotic, charlatan, chopping, അപേക്ഷണം, വിനിര്‍മ്മുക്ത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean