മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മിലീമിലി Edit
    ശിവന്‍
    siva


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ eject, unconstitutional, അടകുടി, അളുമ്പുക, പ്രാക്കൂട്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean