മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മിന്നേരിട Edit
    സുന്ദരി
    beautiful woman


Entries from Datuk Database

മിന്നേരിട(നാമം):: സുന്ദരി (കൃശമധ്യ)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ auxiliary, അക്ലിശിത, ആലംബന്‍, മാംസാദനം, ആട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean