മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മിന്നാമിനുങ്ങ് Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കീടം.
    Firefly.
(പര്യായം) ഖദ്യോതം, ജ്യോതിരിംഗണം, തൈജസകീടം, ഇന്ദ്രഗോപം


Entries from Datuk Database

മിന്നാമിനുങ്ങ്(നാമം):: സ്വയം പ്രകാശമുള്ള ഒരിനം ചെറിയ കീടം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sable, മജ്ജരം, ചുരുട്ടുക, വര്‍ക്കരം, ഉപദര്‍ശനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean