മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മിത്രത Edit
    സൗഹൃദം
    friendship


Entries from Datuk Database

മിത്രത(നാമം):: ബന്ധുത, സ്നേഹം (മിത്രത്തിന്‍റെ ഭാവം)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ effete, vicinity, പാരക്ക്, പുതിയാപ്ല, സ്വാധീന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean