മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മിണ്ടാപ്പൂച്ച Edit
    മൗനിയും ശാന്തനുമായിരിക്കുന്നവന്‍
    a calm and quiet person


Entries from Datuk Database

മിണ്ടാപ്പൂച്ച(നാ. പ്ര.):: സംസാരിക്കാന്‍ ശേഷിയില്ലാത്ത ജീവി
മിണ്ടാപ്പൂച്ച(നാ. പ്ര.):: നിരുപദ്രവിയെന്നു ഭാവിക്കുന്ന ആള്‍. "മിണ്ടാപ്പൂച്ച കലമുടയ്ക്കും" (പഴ.)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ peruse, അകൃതവ്രണന്‍, മശീഹ, മദിരാക്ഷി, അഗ്നിമാരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean