മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മിഞ്ചല്‍ Edit
    എച്ചില്‍
    leftovers


Entries from Datuk Database

മിഞ്ചല്‍(നാമം):: എച്ചില്‍
മിഞ്ചല്‍(നാമം):: ബാക്കിവരല്‍
മിഞ്ചല്‍(നാമം):: വര്‍ധന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pestilence, reconquer, auspice, അമര്‍ക, ആന്ത്ര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean