മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാഹിന Edit
    ഉല്‍കൃഷ്ടമായ
    noble


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ whore, ചേവകന്‍, മുഹേരന്‍, മേളിക്കുക, പഞ്ജിക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean