മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാസാര്‍ദ്ധം Edit
    ഒരു പക്ഷം
    a fortnight


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adoptive, black magic, constraint, മോന്തി, അക്ഷീബ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean