മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാസപ്പടിക്കാരന്‍ Edit
    പ്രിതിമാസം ശമ്പളം പറ്റുന്നവന്‍
    one who receives monthly salary


Entries from Datuk Database

മാസപ്പടിക്കാരന്‍(നാമം):: പ്രതിമാസം ശമ്പളം പറ്റുന്നവന്‍
മാസപ്പടിക്കാരന്‍(നാമം):: ശിപായി
മാസപ്പടിക്കാരന്‍(നാമം):: കരംപിരിക്കുന്നവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ serenade, ഒരുപാട്, മേദസ്വി, അതിലംഘി, ഉള്‍ച്ചേര്‍ച്ച


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean