മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാളം Edit
    പൊത്ത്
    hole


മാളം
    lair


Entries from Datuk Database

മാളം(നാമം):: പാമ്പും മറ്റും ഇരിക്കുന്ന മട, പുനം, വങ്ക്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pyrites, radial, bucket, ആഴ്, ആണ്ടോന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean