മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാലപ്പൊഴുത് Edit
    വസന്തകാലം
    spring season


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mien, മഡ്ഡുകം, അറുചിരടി, ഭേരുണ്ഡകം, അനുപദി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean