മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാറ്റാള്‍ Edit
    സപത്നി
    husband's another wife


Entries from Datuk Database

മാറ്റാള്‍(നാമം):: സപത്നി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ archives, cellophane, confabulate, laud, livid


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean