മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാര്‍ഫത്ത് Edit
    ഈശ്വരജ്ഞാനം
    divine knowledge


Entries from Datuk Database

മാര്‍ഫത്ത്(നാമം):: വെളിപാട്
മാര്‍ഫത്ത്(നാമം):: ഐശ്വര്യജ്ഞാനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean