മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാര്‍ജ്ജക Edit
    ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന, അലക്കുന്ന
    purifying, washing


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ swire, അണിവ്, അധോഗമനം, ആസ്ഫോടിമം, അധേനു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean