മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാര്‍ഗ്ഗണം Edit
നാമം
    അമ്പ്, അന്വേഷണം.
    Arrow, Enquiry.
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ debilitate, അരുക്കന്‍, അനുമാതാ, ആക്രമണം, ഉപപത്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean