മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാരുതാശനം Edit
    പാമ്പ്
    serpent


Entries from Datuk Database

മാരുതാശനം(നാമം):: പാമ്പ്
മാരുതാശനം(നാമം):: വായുഭക്ഷണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ constipate, cower, revolutionize, അധിരോപ്യ, ഇക്കിട്ടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean