മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മായാദീപം Edit
    ചെറിയ പടങ്ങള്‍ തിരശ്ശീലയില്‍ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തരം, ദീപയന്ത്രം
    magic lantern


Entries from Datuk Database

മായാദീപം(നാമം):: ചെറിയ പടങ്ങള്‍ തിരശ്ശീലയില്‍ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നത്
മായാദീപം(നാമം):: സിനിമ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ profuse, അസൃഗ്ദരം, അന്ധകരിപു, ആഹിത, അഗ്നിശാല


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean