മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മായന്‍ Edit
    വിഷ്ണു
    vishnu


Entries from Datuk Database

മായന്‍(നാമം):: വിഷ്ണു (മായവന്‍)
മായന്‍(നാമം):: ചെപ്പടിവിദ്യക്കാരന്‍
മായന്‍(നാമം):: അസുരന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ malformation, വറ്റല്‍, പവ്വം, കിടക്ക, ഹ്രീള


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean