മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാമ്പൂശരന്‍ Edit
    കാമദേവന്‍
    cupid


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ swap, ആര്‍ത്തസ്വരം, വരത്തന്‍, വജ്രലോഹകം, മുത്താഴം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean