മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാത്രം Edit
    അളവ്, തനിച്ച്
    measure, alone


മാത്രം
    simply


Entries from Datuk Database

മാത്രം1(അവ്യയം):: അത്രത്തോളം
മാത്രം1(അവ്യയം):: തന്നെ
മാത്രം1(അവ്യയം):: തനിച്ച്
മാത്രം1(അവ്യയം):: മുഴുവന്‍
മാത്രം2(നാമം):: അളവ്
മാത്രം2(നാമം):: ദൈര്‍ഘ്യം
മാത്രം2(നാമം):: ഘനം
മാത്രം2(നാമം):: ഇടം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആധിഭോഗം, പ്രതികണ്ഠം, ഭദ്രശീലന്‍, വിറ്റ, മായവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean