മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാതു Edit
    മാതാവ്, പെണ്ണ്
    mother, lady


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രാണാധിനാഥന്‍, ഫാലഗുപ്തന്‍, പാലനം, കേതനം, നരസിംഹം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean