മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാതി Edit
    അളവ്, ആശയം
    measure, idea


Entries from Datuk Database

മാതി(നാമം):: അളവ്
മാതി(നാമം):: ആശയം
മാതി(നാമം):: തിട്ടപ്പെടുത്തല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ discreet, gracile, winter, behest, അമലോദ്ഭവം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean