മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാഠരന്‍ Edit
നാമം
    വേദവ്യാസന്‍
    Veda vyasa


Entries from Datuk Database

മാഠരന്‍(നാമം):: സൂര്യന്‍റെ പാര്‍ശ്വവര്‍ത്തിയായ ഒരു ദേവന്‍, യമന്‍
മാഠരന്‍(നാമം):: വ്യാസന്‍
മാഠരന്‍(നാമം):: ബ്രാഹ്മണന്‍
മാഠരന്‍(നാമം):: ശൗണ്ഡികന്‍ (കള്ളുചെത്തുന്നവന്‍)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ copious, monkey nut, അരന്ധനം, ചേര്‍ന്നവന്‍, അചേലക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean