മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാചം Edit
    വീഥി, വഴി
    road, way


Entries from Datuk Database

മാചം(നാമം):: റോഡ്, വഴി, നിരത്ത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ anual, nudism, അക്ഷയ്യോദകം, ആദൗ, ഇച്ഛാനുകുല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean