മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഹൗജസം Edit
    വിഷ്ണുവിന്റെ ശംഖ്
    the conch of vishnu


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ insecure, അവിനയവാന്‍, അലപത്വകപല്ലവം, വിഷ്ക്കംഭി, മാദൃക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean