മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഹോദയന്‍ Edit
നാമം
    മഹാന്‍, ശ്രേഷ്ഠന്‍
    a great man, master


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആദിഷ്ടസന്ധി, ചൈത്യവ്യക്ഷം, കാളാമുണ്ടം, കുറ്റി, കുസുമിത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean