മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഹേന്ദ്രം Edit
നാമം
    ഒരു പര്‍വ്വതം
    a mountain


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ picturesque, servile, അതകൂത, അലുക്കുക, വയ്യോന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean