മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഹാവൃന്ദം Edit
    (സംഖ്യ) നൂറുനൂറായിരം വൃന്ദം
    10 to the power of 42


Entries from Datuk Database

മഹാവൃന്ദം(നാമം):: ഒരു വലിയ സംഖ്യ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hysterics, suit, വ്യുല്‍ക്കട, വിരിണന്‍, പന്നിക്കൂട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean