മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഹാലക്ഷമി Edit
    വിഷ്ണുവിന്റെ പത്നി
    wife of vishnu


Entries from Datuk Database

മഹാലക്ഷ്മി(നാമം):: മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ പത്നി, ശ്രീനാരായണന്‍റെ ശക്തി
മഹാലക്ഷ്മി(നാമം):: പതിമൂന്നുവയസ്സു പ്രായമുള്ള ഋതുവാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടി (ദുര്‍ഗയായി സങ്കല്‍പിച്ചു പൂജിക്കാറുണ്ട്)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടങ്, അത്തിക്കളള്, ഭേഷ്ടി, ചെത്തുക, വള


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean