മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഹായുഗം Edit
    നാലുയുഗങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നത്
    composed of four yagas


Entries from Datuk Database

മഹായുഗം(നാമം):: നാലുയുഗങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ asparagus, numb, snack, അധിഝ്യകാര്‍മ്മുകന്‍, ഇരവുചോറ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean