മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഹാബലന്‍ Edit
    അധികം ബലമുള്ളവന്‍, വായു
    very strong man, air


മഹാബലന്‍
(പര്യായം) ഗന്ധവാഹനന്‍


Entries from Datuk Database

മഹാബലന്‍(നാമം):: അധികം ബലമുള്ളവന്‍
മഹാബലന്‍(നാമം):: വായു
മഹാബലന്‍(നാമം):: ബുദ്ധന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ subconsciousness, transpose, അടയ്ക്കാമണിയന്‍, ഭദ്രാശ്വം, ഭൂശുണ്ഡി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean