മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഹാപഥം Edit
    പ്രധാന തെരുവ്, മരണം
    main street, death


Entries from Datuk Database

മഹാപഥം(നാമം):: പ്രധാനപ്പെട്ട തെരുവ്, രാജപാത
മഹാപഥം(നാമം):: ശിവതത്ത്വബോധം
മഹാപഥം(നാമം):: സ്വര്‍ഗത്തേക്കുള്ള വഴി
മഹാപഥം(നാമം):: കേദാരത്തിലേയ്ക്കുള്ള തീര്‍ഥയാത്ര
മഹാപഥം(നാമം):: മരണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dividend, അന്തകതനയന്‍, അനലുക, ഭര്‍ത്തൃപിണ്ഡം, ബദരക്ഷണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean