മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഹാനിരയം Edit
    ഒരു നരകം
    a hell


Entries from Datuk Database

മഹാനിരയം(നാമം):: ഒരു നരകം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ reiterate, അവ്യക്തലിംഗം, അദ്ധ്വനിക, ചെപ്പം, മോങ്ങ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean