മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഹാ Edit
    പശു
    cow


മഹാ Edit
    ശ്രേഷ്ഠമായ, വലിയ
    great, mighty


മഹാ
    arrant, macro


Entries from Datuk Database

മഹാ(വിശേഷണം):: വലിയ
മഹാ(വിശേഷണം):: ശ്രഷ്ഠമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ reformer, അടിച്ചിപാര, ആവേജനം, മയൂഖം, അള്ള്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean