മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഹദ്വചനങ്ങള്‍ Edit
    മഹത്തായ വാക്കകള്‍
    great or wise sayings


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ posterior, smite, പ്രവര്‍ഗ്ഗന്‍, വാവട, മിഥഃ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean