മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മസ്തകാഖ്യം Edit
    വൃക്ഷം
    tree


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ stubble, tinge, തപിഷ്ഠ, നേത്രസ്തംഭം, കനപ്പെട്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean