മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മലിനീകരിക്കുക Edit
    അശുദ്ധമാക്കുക, ദുഷിപ്പിക്കുക
    pollute, defile


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ morrow, അയുഗ്മപത്രം, അവല്, ആത്മമൂര്‍ത്തി, പ്രേരയിതാ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean