മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മലയക്ഷത്രിയര്‍ Edit
    നായന്മാര്‍
    nairs


Entries from Datuk Database

മലയക്ഷത്രിയര്‍(നാമം):: നായന്മാര്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tribulation, were, അതിരൂഷിത, അധോഭുവനം, ചേര


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean