മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മലങ്കരസഭ Edit
    മലനാട്ടിലെ സിറിയന്‍ ക്രിസ്തീയ സഭ
    syrian christian church of malabar


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ululate, ബാദാം, വിചാരം, വിചരണം, ഘടം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean